จังหวัดยโสธรประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่3/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น3อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยสำนักงานการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุม
เนื่องด้วยสำนักงานการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธรได้จัดตั้งคณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนหลัดสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดยโสธรเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถปรับเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้แบบผสมผสาน5รูปแบบ On-Site On-air On-demand Online On-hand และมีการปรับตารางเรียนที่ยืดหยุ่น พบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบค่อสังคม เหล่านี้ถูกสอดแทรกได้เพียงเล็กน้อยและไม่ต่อเนื่อง สำนักงานการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธรจึงจะจัดทำให้มีรายวิชาบังคับ ในอนาคต
ในส่วนของโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร สำนักงานการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธรได้จัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่สอดส่อง   ป้องปรามป้องกัน การทุจริตและตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเกิดปัญหาในความล่าช้าขยายระยะเวลาสัญญาทำให้มีการตั้งข้อสังเกตุในเรื่องของการสรรหาผู้รับจ้าง ว่ารับงานหลายโครงการ มีการปรับลดงบประมาณจึงต้องแก้ไขแบบแปลน บางโครงการพบเป็นพื้นที่ทับซ้อน สั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขโครงการที่ส่งมอบแล้วบางโครงการ
ทั้งนี้ผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสหรือITAของจังหวัดยโสธร ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2562 อีกทั้งยังได้รับโล่รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือ ITA Award นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขอให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมสร้างเว็บไซต์ของแต่ละอำเภอเพื่อรองรับการประเมิณ ITA ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag