เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    นายสมเพสชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธร แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงสานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 และจะประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นั้น
    สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  มีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และเลื่อนการประกาศกหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับสมัครได้ทราบและดำเนินการตามประกาศดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าว ได้ในเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือ http://www.dla.go.th 
////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag