อำเภอเมืองยโสธร เตรียมความพร้อมก่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 โดยมี นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้แทน รพ.สต. นายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุม
ตามที่จังหวัดยโสธร มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยรณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ภายใต้นโยบาย ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยจะเริ่มให้บริการฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน คือ 31 กรกฎาคม 2564 อำเภอเมืองยโสธรจึงจัดการประชุมเพื่อวางแผน ถอดบทเรียน ประเมินสถานการณ์ รับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงกำหนดวันฉีดวัคซีนที่จะมีขึ้น
สำหรับอำเภอเมืองยโสธร มีจำนวนประชากรแบ่งเป็น ชาย 43,371 คน หญิง 45,144 คน โดยผู้ที่จองฉีดวัคซีนแยกเป็นกลุ่มในการจองฉีด คือ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ร้อยละ 45.49 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 45.14 และกลุ่มอายุ 18 - 59 ปี ร้อยละ 35.52 ทั้งนี้การฉีดวัคซีนโควิด 19 อ.เมืองยโสธร มีเป้าหมายการฉีด 30,000 โด๊ส ซึ่งจะเริ่มฉีดระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม โอทอป สวนพญาแถน อ.เมืองยโสธร โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นเขตในเมือง และวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 เป็นเขตรอบนอก ซึ่งต้องฉีดวันละ 6,000 คน วันละ 6 ชม. ชม.ๆละ 1,000 คน โดยจะฉีดช่วงเช้า 3 ชม.และช่วงบ่าย 3 ชม…. ////  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag