ผวจ.ยโสธร นำส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณจังหวัด ปี 2565

ผวจ.ยโสธร นำส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณจังหวัด ปี 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ วุฒิสภา จังหวัดยโสธรผ่านความเห็นชอบทุกโครงการฯ  

       เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (30 ก.ค.64)  นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, หน.สำนักงานจังหวัดและส่วนราชการ ที่เสนอของบ ประมาณ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,พัฒนาชุมชน จังหวัด,พาณิชย์จังหวัด,แขวงทางหลวงจังหวัด,แขวงทางหลวงชนบท, เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด,เกษตรจังหวัด,สหกรณ์จังหวัด, พัฒนาที่ดินจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, อุตสาหกรรม จังหวัด, แรงงานจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,สนง.จังที่หวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าร่วม ประชุมที่ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
      ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้เสนอรายละเอียดการขอรับงบประมาณ เป็นรายกลุ่ม จังหวัด  ซึ่งนายสฤษดิ์  วิฑูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัด อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ, อุบลราช ธานีและยโสธร ได้นำเสนอในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานประชากร รวม 4.266.ล้านคน พื้นที่การเกษตร 19.942 ล้านไร่/ภาวะเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้ต่อหัวปี 2561 จำนวน 70,181 บาท/คน/ปี 2562 จำนวน 71,935 บาท/คน โดยมีเป้าหมาย การ พัฒนา 4 ประเด็นหลักได้แก่ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างความมั่นคง  
       โดยมีความเชื่อมโยงของงบประมาณกลุ่มจังหวัดและงบประมาณของจังหวัดภายในกลุ่ม รวม 934.431 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณกลุ่มจังหวัด 12 โครงการ รวม 285.072 ล้านบาท งบประมาณจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 50 โครงการ  649.359 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 แนวทางหลัก เช่น การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 7 โครงการ, การเพิ่มศักยภาพการเกษตร  19 โครงการ, การเพี่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 15 โครงการ, การพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต 13 โครงการ, การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการและด้านความมั่นคง 4 โครงการ
       ทั้งนี้งบประมาณที่กลุ่มจังหวัดเสนอของบประมาณและผ่านการพิจารณา ดังนี้ งบประมาณ กลุ่มจังหวัด จำนวน  285.072 ล้านบาท ปรับลด 30 ล้านบาท คงเหลือ 255.ล้านบาทเศษ  ส่วนงบประมาณแต่ละจังหวัดที่เสนอขอรับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี เสนอ 179.29 ล้านบาท , จังหวัดศรีสะเกษ เสนอ 172.73 ล้านบาทเศษ,จังหวัดยโสธร เสนอ 214.21 ล้านบาทเศษ และจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอ 83.10 ล้านบาทเศษ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมาธิการฯ ทุกจังหวัด
       พร้อมนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำ ในการจัดทำงบประมาณ เช่น ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ ให้เชื่อมโยงและเกิดการบูรณาการภายในกลุ่มจังหวัด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิธีการเบิก จ่าย งบประมาณ ให้ได้ตามเป้าหมาย การส่งเสริม คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและช่องทางการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ให้เป็นที่ รับทราบ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะนำข้อสังเกตดังกล่าว ไปปรับให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปี 2565 นี้ ...////
กษม  มิรัตนไพร  ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :