จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ อนุมัติใช้สถานที่กักกัน 16 แห่ง 214 ห้องใน 9 อำเภอ เพื่อควบคุมเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.-30 ก.ย.64 และการรักษาความปลอดภัยใน รพ.สนาม อ.เลิงนกทา ถึง 30 ก.ย.64 นี้

         เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (30 ก.ค.64) นายสมเพชร   สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดยโสธร เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร  เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเตรียมสถานที่ เพื่อ ควบคุม แยก กักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้มีประวัติบุคคล ใน ครอบครัวติดเชื้อหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ เพื่อสังเกตอาการประเภท Local Quarantine จังหวัด ยโสธร ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 16 แห่ง รวม 214  ห้อง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม-30 กันยายน 2564 และพิจารณาโครงการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนาม เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดยโสธร  ระหว่างเดือนสิงหาคมคม-กันยายน 2564 นี้ 
        โครงการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยป้องกัน จังหวัดยโสธร เพื่อจัดสถานที่ ควบคุม แยก กักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร 1 แห่ง จำนวน 60 ห้อง/อ.กุดชุม 1 แห่ง จำนวน 11 ห้อง/อ.คำเขื่อนแก้ว 2 แห่ง จำนวน 10ห้ อง/ อ.ป่าติ้ว 2 แห่ง จำนวน 17 ห้อง/ อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง จำนวน 15 ห้อง/ อ.เลิงนกทา 3 แห่ง จำนวน 64 ห้อง/ อ.ทรายมูล 2 แห่ง จำนวน 15 ห้อง/ค้อวัง 2 แห่ง จำนวน 5 ห้อง/ อ.ไทยเจริญ 2 แห่ง จำนวน 17 ห้อง รวม 214 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่กัดตัว ดังกล่าว เช่นค่าที่พัก ค่าอาหารผู้กักกันตัว, ค่าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำสถานที่กักกันตัว และค่าใช้จ่าย ในการประสานงาน  
         สำหรับโครงการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนาม โดยอำเภอ เลิงนกทา เพื่อดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้า-ออก โรงพยาบาลสนาม  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน ชุดรักษา ความสงบประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 
           ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร ได้กำชับให้หน่วยงานดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19))ให้ถูกต้อง..///..


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag