จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม

จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปิดสถานบริการ ปิดตลาดนัดโค กระบือ สนามมวย สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ไปถึง 31 ส.ค.64 ส่วนสถานศึกษาปิดถึง 15 ส.ค.64 หากต้องการเปิดเรียนปกติต้องผ่านความเห็นชอบ จาก สพป.เขต 1-2 หรือ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด  

       เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (29 ก.ค.64)  นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 การจัดตั้งศูนย์ พักคอย ในพื้นที่ 9 อำเภอ แนวทางการรับ-ส่งต่อ การดูแลและการจำหน่ายผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาการออกประกาศจังหวัดยโสธร ฉบับที่ 37 เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดโรค  
        ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดยโสธร ที่ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ รวม 1,351 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อแต่ละอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองยโสธร 217 ราย/เลิงนกทา 262 ราย/กุดชุม 205 ราย/คำเขื่อนแก้ว 129 ราย/มหาชนะชัย 178 ราย/ค้อวัง 103 ราย/ป่าติ้ว 64 ราย/ทรายมูล 104 ราย/ไทยเจริญ 89 ราย ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 วิทยาลัย ชุมชนยโสธร จำนวน  178 รายและโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จำนวน 188 ราย  
       ด้านการจัดตั้งศูนย์พักคอยใน 9 อำเภอ รวม 104 แห่ง จำนวนเตียงรองรับ 1,274 เตียง หากยังมีการแพร่ระบาดยังสามารถจัดตั้งจุดพักคอยเพิ่มได้ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดพักคอย ในพื้นที่อำเภอ กุดชุม,ป่าติ้ว,มหาชนะชัย และค้อวัง  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่พบและหาแนวทางแก้ไขและระดมความช่วยเหลือ
     ส่วนแนวทางการรับผู้ป่วย ส่งต่อ การดูแลรักษาและการจำหน่ายผู้ป่วย ออกจากโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม ซึ่งโรงพยาบาลยโสธร ได้จัดลำดับผู้ป่วยออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1 ผู้ป่วยมีอาการ/2 ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย / 3 ผู้ป่วยติดเชื้อ และ 4 ผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ โดยให้โรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วย ระดับ 1-2 โรงพยาบาลยโสธร รับผู้ป่วยระดับ 3-4 หากรักษา แล้ว 10 วัน อาการดีขึ้น ให้ไปรอดูอาการที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อระบายผู้ป่วยให้มีเตียง รองรับผู้ป่วยระดับ 3-4 เพิ่มได้อีก 
       พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาประกาศจังหวัดยโสธร ฉบับที่ 37 พิจารณาห้ามการรวมกลุ่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปิดสถานบริการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดง ดนตรี ปิดตลาดนัดโค กระบือ สนามมวย สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนสถานศึกษาให้ขายเวลาปิดถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หากสถานศึกษาใดต้องการ เปิดเรียน ปกติต้องผ่านความเห็นชอบจาก สพป.เขต 1-2 หรือ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พิจารณาความเหมาะสม  
       พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำนายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร  นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การบริหารจัดการฉีดวัคซีน การจัดตั้ง ศูนย์พักคอยใน 9 อำเภอ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งตอบคำถามจากผู้ชม การถ่ายทอดสด ผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร อีกด้วย
         ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดยโสธร ให้แจ้งการศูนย์ประสานรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดยโสธร โทร 090-240-9930, 045 712 233  หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้ง อสม.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อกักตัวหรือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และให้กำลังใจแก่บุคลากรทาง การแพทย์ เจ้าหน้ที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย....///...

กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag