สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า  ตามที่จังหวัดยโสธร แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจากเดิมในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น
    สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย  ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับสมัครได้ทราบและดำเนินการตามประกาศดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ผู้สมัครสอบสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com  หรือ http://www.dla.go.th 
/////////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
29 กรกฎาคม 2564


 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag