จังหวัดยโสธรขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

    นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธร ได้รณรงค์ส่งเสริมให้    ทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยให้มากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาสู่การตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจใน “ผ้าไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มาโดยตลอดและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
    เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง บรรลุเป้าหมาย และเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงาม จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และประชาสัมพันธ์แต่งกายด้วยผ้าไทย ของหน่วยงานได้ทาง Facebook “ ยโสธรร่วมใจ แต่งกายด้วยผ้าไทย” ดังนี้
    ๑. วันอังคาร แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามแนวปฏิบัติการกำหนดการแต่งกายของจังหวัด โดยให้พิจารณาแต่งกายด้วยผ้าขิดลายลูกหวาย หรือลายยศสุนทร ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดยโสธรสีใดก็ได้ ตามความเหมาะสม เป็นลำดับแรก หรือผ้าไทยของท้องถิ่น
    ๒. วันศุกร์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดยโสธร สำหรับสตรีนุ่งผ้าถุง ( ถ้ามี ) 
    ๓. งานพิธีการและโอกาสสำคัญ แต่งกายด้วยผ้าไทย
    จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
/////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว


 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag