จังหวัดยโสธรประกาศผลการตัดสินการประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”

    นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธร ได้มีประกาศ เรื่อง การประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” เพื่อจัดให้มีการประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”  และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” แล้วนั้น
    คณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเอืองเมืองยศ” ได้พิจารณาบทความของผู้ส่งบทความเข้าร่วมการประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้
ประเภท มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                                                                                              
ชนะเลิศ     นายปิยะพงษ์   ภักดีแพง
รองชนะเลิศ  นางสาวศิริประภาพร   ลุนพิลา
ชมเชย         นางสาวศศิพร  ลีลา
ประเภท ประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ     นายวาทิต  แสงจันทร์
รองชนะเลิศ     นางสาววราพร  ศรีแสน
ชมเชย     นางพิกุล  ภูมิแสน
    ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความ การจัดงาน “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดยโสธร และจังหวัดยโสธรสามารถใช้สิทธิในการแก้ไข ดัดแปลงบทความเพื่อประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควร  ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564
//////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว


 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag