จังหวัดยโสธร ตัดสินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 5 ประเภท

จังหวัดยโสธร ตัดสินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 5 ประเภท

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (21 มิ.ย.64) นายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
    โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อตัดสินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชขนดีเด่น ใน 5 ประเภทที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการได้พิจารณาผ่านการประชุมทางไกลระบบ Session Call ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  โดยมีผลการพิจารณาตัดสินในแต่ละประเภท ดังนี้
      ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ชนะเลิศอันดับ 1 บ้านยางน้อย หมู่ 3 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย/อันดับ 2 บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 3 ต.สำราฐ องเมืองยโสธร/อันดับ 3 บ้านกุดเสถียร หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลินกทา/
      ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ดีเด่น ชนะเลิศ อันดับ 1 นายศุภโชค  สามสี  บ้านนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม/ อันดับ 2 นายวุฒิชัย  วุฒิกาญจน์ บ้านกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา /อันดับ 3 นายสาธร  ปั้นทอง บ้านเชียงเพ็ง ตงเชียงพ็ง อ.ป่าติ้ว และประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (หญิง) ดีเด่น ชนะเลิศ อันดับ 1 นางทองร่วม  มูลเสน บ้านตำเตย ต.คำเตย องไทยเจริญ/อันดับ 2 นางนภสรณ์  เจริญไธสง บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย /อันดับ 3 นางทองศูนย์  แสงพล  บ้านสร้างมิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา 
      ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดเสถียร บ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา/อันดับ 2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว/อันดับ 3 คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านพอก ต.คำไผ่  อ.ไทยเจริญ
       ประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา/อันดับ 2  ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ตำบลน้ำอ้อม อ.ค้อวัง อันดับ 3 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ตำบลสำราญ อ.เมืองยโสธร
       ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค อันดับ 1 นายสุกัณ ประการแก้ว บ้านปลาอีด      ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว /อันดับ 2 นายประยงค์  หลักทองคำ บ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว /อันดับ 3 นางเทียนทอง  สายเสนีย์ บ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา..///..

กษม   มิรัตนไพร  ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag