ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ภายใต้โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา    ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ภายใต้โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่๑๖ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเยาวชนระดับประถมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงบวก การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพ ความงานมในจิตใจด้วยกิจกรรมภาพวาด โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวด แบ่งออกเป็น
๑.    นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
๒.    นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) สังกัดสำนักงาน กศน.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี)
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , 2, 3, 4, 5 และ 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันอับ 2  ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ส่วนผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ และถูกต้องตามกติกาจะได้รับเกียรติบัตร
    ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 70 ซอยประวิทย์และเพื่อน (เทศบาลรังสรรค์เหนือ 14) ถนนประชาชน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (เยื้องสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์) กรุงเทพฯ 10900 รายละเอียดกติกาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 5455 – 9, 0 2577 5458-59 ต่อ 212 และ 305  โทรสาร 0 2577 5455  www.rscience.go.th 
////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าวคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag