ยโสธร สารนายกรัฐมนตรี

ยโสธร สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2564
    นายชลธี   ยังตรง   ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและจริงจังในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการรวมพลังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และมอบให้จังหวัดพิจารณาใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดต่อไป
    จังหวัดยโสธร จึงขอส่ง สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 มาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารดังกล่าวให้แก่สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โทร : 0 4571 1579 
โทรสาร : 0 4571 1080

กษม   มิรัตนไพร  ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์  บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.คะแนนโหวต :