ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อปี พ.ศ. 2518 กรมประชาสัมพันธ์มีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกำหนดการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่2) พ.ศ.2518 มาตรา 4 (ข) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2518 และได้จัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ขึ้น เป็นครั้งแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นครั้งแรก ใน 5 จังหวัดนำร่อง 

 

เริ่มก่อตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2538 เป็นจังหวัดที่ 68 มีสำนักงานอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเดิม) ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กรมประชำสัมพันธ์ ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมประชำสัมพันธ์ พ.ศ.2540 และใช้กฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการพ.ศ.2545 แทน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 119 ตอนที่ 103 ก. แบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่เป็นราชการบริหาร ส่วนกลำง จำนวน 21 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 75 หน่วยงาน

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร มีผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามลำดับ ดังนี้

1. นายชาญศักดิ์ เริ่มรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง มกราคม 2528 - 4 เมษายน 2540

2. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2540 - 12 มกราคม 2543

3. นายสถิตย์ กาลจักร ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2543 - 30 เมษยน 2548

4. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2551

5. นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551

6. นางปรมาภรณ์ ศรีสินธารากุล ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551 - 30 กันยายน 2553

7. นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2558

8. นางกมลพร คำนึง ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2562

9. จ่าสิบตรี พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน

 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

1. จ่าสิบตรี พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

2. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสิริรัตนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

3. นายปัทวัฒน์ สารแปง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

4. นางสาวจิราภรณ์ เจริญศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5. นางปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ พนักงานธุรการ ส3

6. นายกฤษฏา ศรอินทร์ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

7. นายกษม มิรัตนไพร พนักงานจ้างเหมาบริการสารสนเทศ

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.yasothon.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar