สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

    นายนเรฐ  จิตรชื่น  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า  ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ  เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.แก้ไขข้อความในประกาศ โดยยกเลิกข้อความเดิน ตามข้อ 5 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
       5. การรับสมัครสอบ
        5.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.audit.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
        5.2 การยื่นใบสมัครสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
             1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกแผ่น ส่งถึง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5) เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ” ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045 313 474-6 ต่อ 202
///////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
29 กรกฎาคม 2564


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag