จังหวัดยโสธร มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 

 

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 มีก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ได้ประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการเรียน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงจรัญพร โสตะวงค์ และ เด็กชายศตคุณ ศรีสว่าง จากโรงเรียนเทศบาล 2 ส่วนประเภทความสามารถด้านภาษาไทย ได้แก่ เด็กชายศตคุณ ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag