จังหวัดยโสธร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ

 

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการในพื้นที่ โดยมีนายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร

          จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ มีแนวโน้มของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังคงสูงขึ้น โดยค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2570 ได้กำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ.2570 โดยในแผนดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ คือการลดการอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญอย่างผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีโอกาสจะส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสในภาพรวมของประเทศ สามารถลดลงตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร ยังมีแนวโน้มที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลในปี พ.ศ.2565 มีผู้เสียชีวิต จำนวน  140 คน และในปี พ.ศ.2566 มีค่าเป้าหมายกำหนดให้มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน จำนวน 111 คน แต่พบว่าข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2566 รวม 10 เดือน มีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว 100 คน 

 สำหรับครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสานพลังมาตรการองค์กร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ ยกระดับมาตรการองค์กร สร้างความปลอดภัยทางถนนในองค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการนำร่อง จำนวน 7 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ / บริษัท บิ๊กแคทมาร์ท จำกัด /บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด /บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่นชิสเท็ม จำกัด โลตัส สาขายโสธร .บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานตัดแต่งและแปรรูปสุกร /บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงชำแหละสุกรยโสธร และบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เพื่อวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag