จังหวัดยโสธรกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันและการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

       นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลอยกระทงซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับยังมีประชาชนบางส่วนลักลอบใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ  
       เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันกันอย่างแพร่หลาย จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนและร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้
       1.การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัดยโสธร ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยเคร่งครัด
       2.การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
       3.การจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
-------------------
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
15 พฤศจิกายน 2566


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar