สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

    นางจินตนา  สูตรมงคล  ขนส่งจังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาเดือนละ 12,080 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) คุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกลไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
    หลักฐานการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันประกาศรับสมัคร 3 รูป และหลักฐานอื่น ๆ เช่น      ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)
    ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอก   ใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 4558 6077 หรือ www.dlt.go.th/site/yasothon หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
///////////////////
ปิยะนุช  ศรีแก่นจันทร์/ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร
24 กุมภาพันธ์ 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar